top of page

​木紋膠貼

木紋貼料 : 帶背膠貼,可貼於任何平面地方或木板表面。款式超過50款。

Size : 60cm x 10M
         1.22M   x 50M

* 提供木紋貼料分切及分卷,呎吋由1”起

​NO. 3004

​NO. 3004

​NO. 1125

​NO. 4218

​NO. 1125

​NO. 3576

​NO. 2225

​NO. 2938

​NO. 4662

​NO. 3386

​NO. 4288

​NO. 3314

​NO. 5912

​NO. 5734

​NO.  

​NO. 6231

​NO. 7334

​NO. 7552

​NO.  

​NO. 4112

​NO. 1125

​NO. 9825

​NO. 4022

​NO. 3625

​NO. 9619

​NO. 4960

​NO. 3055

​NO. 9909

​NO. 9912

No. 1582

​NO. 2112

bottom of page